2021 Privacy Policy

VoetreflexPlustherapie Balance by Feet, gevestigd aan de Leliestraat 87 9641 BW te Veendam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.balancebyfeet.nl

Yvonne Veenstra is de functionaris gegevensbescherming van VoetreflexPlustherapie Balance by Feet.

Bereikbaar via balancebyfeet@gmail.com

Persoonsgegevens die ik verwerk

Balance by Feet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt  verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam – Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Zorgverzekeraar

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.

Voetreflextherapie Balance by Feet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via balancebyfeet@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.

Voetreflextherapie Balance by Feet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

VoetrefelxPlustherapie Balance by Feet neemt wel /niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VoetreflexPlustherapie Balance by Feet) tussen zit. VoetreflexPlustherapie Balance by Feet gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows 10

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VoetrefelxPlustherapie Balance by Feet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer  de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Er is wettelijke geen richtlijn hoelang uw gegevens  mogen -of moeten worden bewaard.

Balance by Feet VoetreflexPlus therapie bewaard uw gegevens , tot een jaar naar de behandeltraject.

Delen van persoonsgegevens met derden

VoetrefelxPlustherapie Balance by Feet verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VoetreflexPlustherapie Balance by Feet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VoetrefelxPlustherapie Balance by Feet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar balancebyfeet@gmail.com.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik  jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer  zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .  VoetreflexPlus therapie Balance by Feet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

VoetreflexPlustherapie Balance by Feet  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met balancebyfeet@gmail.com.

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg.

Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij/ik zijn/ben aangesloten.

Met ingang van [startdatum Wkkgz-registratie] 2019 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

https://nibig.nl/